رده اندازه گیری:         

مقدار اصلی:
واحد اصلی:
واحد مقصد:

  عدد به شکل نماد علمی
ماشین حسابی که می تواند برای تبدیل واحدهای مختلف از جمله ابآمپر به پیکوآمپراستفاده شود: 1 ابآمپر [abA] = 10 000 000 000 000 پیکوآمپر [pA]


تبدیل ابآمپربه پیکوآمپر