ابآمپر -> تراآمپر

رده اندازه گیری:         

مقدار اصلی:
واحد اصلی:
واحد مقصد:

  عدد به شکل نماد علمی
ماشین حسابی که می تواند برای تبدیل واحدهای مختلف از جمله ابآمپر به تراآمپراستفاده شود: 1 ابآمپر [abA] = 0,000 000 000 01 تراآمپر [TA]تبدیل ابآمپربه تراآمپر:

از فهرست مقوله صحیح را انتخاب کنید, برای مثال 'جریان الکتریکی'. سپس مقداری را که می‌خواهید تبدیل کنید وارد فرمایید. از فهرست، واحد اندازه گیری مقدار مورد نظر را انتخاب کنید, برای مثال 'ابآمپر [abA]'. در انتها، واحدی را که می‌خواهید مقدار موردنظرتان به آن تبدیل شود، انتخاب کنید, برای مثال 'تراآمپر [TA]'.