رده اندازه گیری:         

مقدار اصلی:
واحد اصلی:
واحد مقصد:

  عدد به شکل نماد علمی
ماشین حسابی که می تواند برای تبدیل واحدهای مختلف از جمله ابهنری به میکروهنریاستفاده شود: 1 ابهنری [abH] = 0,001 میکروهنری [µH]تبدیل ابهنریبه میکروهنری:

از فهرست مقوله صحیح را انتخاب کنید, برای مثال 'القاوری'. سپس مقداری را که می‌خواهید تبدیل کنید وارد فرمایید. از فهرست، واحد اندازه گیری مقدار مورد نظر را انتخاب کنید, برای مثال 'ابهنری [abH]'. در انتها، واحدی را که می‌خواهید مقدار موردنظرتان به آن تبدیل شود، انتخاب کنید, برای مثال 'میکروهنری [µH]'.

تبدیل ابهنریبه میکروهنری