رده اندازه گیری:         

مقدار اصلی:
واحد اصلی:
واحد مقصد:

  عدد به شکل نماد علمی
ماشین حسابی که می تواند برای تبدیل واحدهای مختلف از جمله ابهنری به میکروهنریاستفاده شود: 1 ابهنری [abH] = 0,001 میکروهنری [µH]


تبدیل ابهنریبه میکروهنری