ابکولن -> بار بنیادی

رده اندازه گیری:         

مقدار اصلی:
واحد اصلی:
واحد مقصد:

  عدد به شکل نماد علمی




ماشین حسابی که می تواند برای تبدیل واحدهای مختلف از جمله ابکولن به بار بنیادیاستفاده شود: 1 ابکولن [abC] = 62 415 093 432 602 000 000 بار بنیادی [e]



تبدیل ابکولنبه بار بنیادی:

از فهرست مقوله صحیح را انتخاب کنید, برای مثال 'بار الکتریکی'. سپس مقداری را که می‌خواهید تبدیل کنید وارد فرمایید. از فهرست، واحد اندازه گیری مقدار مورد نظر را انتخاب کنید, برای مثال 'ابکولن [abC]'. در انتها، واحدی را که می‌خواهید مقدار موردنظرتان به آن تبدیل شود، انتخاب کنید, برای مثال 'بار بنیادی [e]'.