رده اندازه گیری:         

مقدار اصلی:
واحد اصلی:
واحد مقصد:

  عدد به شکل نماد علمی
ماشین حسابی که می تواند برای تبدیل واحدهای مختلف از جمله اگزابایت به گیگابیت SIاستفاده شود: 1 اگزابایت [EB] = 9 223 372 036,854 8 گیگابیت SI


تبدیل اگزابایتبه گیگابیت SI