رده اندازه گیری:         

مقدار اصلی:
واحد اصلی:
واحد مقصد:

  عدد به شکل نماد علمی
ماشین حسابی که می تواند برای تبدیل واحدهای مختلف از جمله اگزابیت SI به اگزابایتاستفاده شود: 1 اگزابیت SI = 0,108 420 217 248 55 اگزابایت [EB]


تبدیل اگزابیت SIبه اگزابایت