رده اندازه گیری:         

مقدار اصلی:
واحد اصلی:
واحد مقصد:

  عدد به شکل نماد علمی
ماشین حسابی که می تواند برای تبدیل واحدهای مختلف از جمله اگزابیت SI به زتابیت SIاستفاده شود: 1 اگزابیت SI = 0,001 زتابیت SI


تبدیل اگزابیت SIبه زتابیت SI