رده اندازه گیری:         

مقدار اصلی:
واحد اصلی:
واحد مقصد:

  عدد به شکل نماد علمی
ماشین حسابی که می تواند برای تبدیل واحدهای مختلف از جمله اگزابیت به کیلوبیتاستفاده شود: 1 اگزابیت [Eb] = 1 125 899 906 842 624 کیلوبیت [kb]


تبدیل اگزابیتبه کیلوبیت