رده اندازه گیری:         

مقدار اصلی:
واحد اصلی:
واحد مقصد:

  عدد به شکل نماد علمی
ماشین حسابی که می تواند برای تبدیل واحدهای مختلف از جمله اگزاهرتز به مگاهرتزاستفاده شود: 1 اگزاهرتز [EHz] = 1 000 000 000 000 مگاهرتز [MHz]


تبدیل اگزاهرتزبه مگاهرتز