رده اندازه گیری:         

مقدار اصلی:
واحد اصلی:
واحد مقصد:

  عدد به شکل نماد علمی
ماشین حسابی که می تواند برای تبدیل واحدهای مختلف از جمله یکای اتمی نیرو به کیلوگرم-نیرواستفاده شود: 1 یکای اتمی نیرو = 0,000 000 008 401 158 458 800 9 کیلوگرم-نیرو [kgf]


تبدیل یکای اتمی نیروبه کیلوگرم-نیرو