یکای اتمی زمان -> دقیقه

رده اندازه گیری:         

مقدار اصلی:
واحد اصلی:
واحد مقصد:

  عدد به شکل نماد علمی
ماشین حسابی که می تواند برای تبدیل واحدهای مختلف از جمله یکای اتمی زمان به دقیقهاستفاده شود: 1 یکای اتمی زمان = 0,000 000 000 000 000 000 403 147 375 666 67 دقیقه [min]تبدیل یکای اتمی به دقیقه:

از فهرست مقوله صحیح را انتخاب کنید, برای مثال 'زمان'. سپس مقداری را که می‌خواهید تبدیل کنید وارد فرمایید. از فهرست، واحد اندازه گیری مقدار مورد نظر را انتخاب کنید, برای مثال 'یکای اتمی زمان'. در انتها، واحدی را که می‌خواهید مقدار موردنظرتان به آن تبدیل شود، انتخاب کنید, برای مثال 'دقیقه [min]'.

یکای اتمی زمان -> دقیقه