یکای بریتانیایی حرارت -> وات ثانیه

رده اندازه گیری:         

مقدار اصلی:
واحد اصلی:
واحد مقصد:

  عدد به شکل نماد علمی
ماشین حسابی که می تواند برای تبدیل واحدهای مختلف از جمله یکای بریتانیایی حرارت به وات ثانیهاستفاده شود: 1 یکای بریتانیایی حرارت [Btu] = 1 055,055 852 62 وات ثانیه [Ws]تبدیل یکای بریتانیایی حرارتبه وات ثانیه:

از فهرست مقوله صحیح را انتخاب کنید, برای مثال 'انرژی'. سپس مقداری را که می‌خواهید تبدیل کنید وارد فرمایید. از فهرست، واحد اندازه گیری مقدار مورد نظر را انتخاب کنید, برای مثال 'یکای بریتانیایی حرارت [Btu]'. در انتها، واحدی را که می‌خواهید مقدار موردنظرتان به آن تبدیل شود، انتخاب کنید, برای مثال 'وات ثانیه [Ws]'.