یکای جرم اتمی -> هاندردویت (کوتاه, ایالات متحده)

رده اندازه گیری:         

مقدار اصلی:
واحد اصلی:
واحد مقصد:

  عدد به شکل نماد علمی
ماشین حسابی که می تواند برای تبدیل واحدهای مختلف از جمله یکای جرم اتمی به هاندردویت (کوتاه, ایالات متحده)استفاده شود: 1 یکای جرم اتمی [u] = 0,000 000 000 000 000 000 000 000 000 036 608 616 696 97 هاندردویت (کوتاه, ایالات متحده) [cwt]تبدیل یکای جرم اتمیبه هاندردویت (کوتاه, ایالات متحده):

از فهرست مقوله صحیح را انتخاب کنید, برای مثال 'جرم / وزن'. سپس مقداری را که می‌خواهید تبدیل کنید وارد فرمایید. از فهرست، واحد اندازه گیری مقدار مورد نظر را انتخاب کنید, برای مثال 'یکای جرم اتمی [u]'. در انتها، واحدی را که می‌خواهید مقدار موردنظرتان به آن تبدیل شود، انتخاب کنید, برای مثال 'هاندردویت (کوتاه, ایالات متحده) [cwt]'.