رده اندازه گیری:         

مقدار اصلی:
واحد اصلی:
واحد مقصد:

  عدد به شکل نماد علمی
ماشین حسابی که می تواند برای تبدیل واحدهای مختلف از جمله یکای کیهانی به سال نوریاستفاده شود: 1 یکای کیهانی [AU] = 0,000 015 812 507 409 821 سال نوری


تبدیل یکای کیهانیبه سال نوری