یکای کیهانی -> سال نوری

رده اندازه گیری:         

مقدار اصلی:
واحد اصلی:
واحد مقصد:

  عدد به شکل نماد علمی
ماشین حسابی که می تواند برای تبدیل واحدهای مختلف از جمله یکای کیهانی به سال نوریاستفاده شود: 1 یکای کیهانی [AU] = 0,000 015 812 507 409 821 سال نوریتبدیل یکای کیهانیبه سال نوری:

از فهرست مقوله صحیح را انتخاب کنید, برای مثال 'طول / فاصله'. سپس مقداری را که می‌خواهید تبدیل کنید وارد فرمایید. از فهرست، واحد اندازه گیری مقدار مورد نظر را انتخاب کنید, برای مثال 'یکای کیهانی [AU]'. در انتها، واحدی را که می‌خواهید مقدار موردنظرتان به آن تبدیل شود، انتخاب کنید, برای مثال 'سال نوری'.

یکای کیهانی -> سال نوری