رده اندازه گیری:         

مقدار اصلی:
واحد اصلی:
واحد مقصد:

  عدد به شکل نماد علمی
ماشین حسابی که می تواند برای تبدیل واحدهای مختلف از جمله الکترون‌ولت به اینچ-پوند-نیرواستفاده شود: 1 الکترون‌ولت [eV] = 0,000 000 000 000 000 001 418 046 426 045 7 اینچ-پوند-نیرو [inlbf]


تبدیل الکترون‌ولتبه اینچ-پوند-نیرو