الکترون‌ولت -> اینچ-پوند-نیرو

رده اندازه گیری:         

مقدار اصلی:
واحد اصلی:
واحد مقصد:

  عدد به شکل نماد علمی
ماشین حسابی که می تواند برای تبدیل واحدهای مختلف از جمله الکترون‌ولت به اینچ-پوند-نیرواستفاده شود: 1 الکترون‌ولت [eV] = 0,000 000 000 000 000 001 418 046 426 045 7 اینچ-پوند-نیرو [inlbf]تبدیل الکترون‌ولتبه اینچ-پوند-نیرو:

از فهرست مقوله صحیح را انتخاب کنید, برای مثال 'انرژی'. سپس مقداری را که می‌خواهید تبدیل کنید وارد فرمایید. از فهرست، واحد اندازه گیری مقدار مورد نظر را انتخاب کنید, برای مثال 'الکترون‌ولت [eV]'. در انتها، واحدی را که می‌خواهید مقدار موردنظرتان به آن تبدیل شود، انتخاب کنید, برای مثال 'اینچ-پوند-نیرو [inlbf]'.

الکترون‌ولت -> اینچ-پوند-نیرو