رده اندازه گیری:         

مقدار اصلی:
واحد اصلی:
واحد مقصد:

  عدد به شکل نماد علمی
ماشین حسابی که می تواند برای تبدیل واحدهای مختلف از جمله آر به میلی‌متر مربعاستفاده شود: 1 آر [a] = 100 000 000 میلی‌متر مربع [mm²]


تبدیل آربه میلی‌متر مربع