رده اندازه گیری:         

مقدار اصلی:
واحد اصلی:
واحد مقصد:

  عدد به شکل نماد علمی
ماشین حسابی که می تواند برای تبدیل واحدهای مختلف از جمله ارگ به مگاوات ساعتاستفاده شود: 1 ارگ = 0,000 000 000 000 000 027 777 777 777 778 مگاوات ساعت [MWh]


تبدیل ارگبه مگاوات ساعت