رده اندازه گیری:         

مقدار اصلی:
واحد اصلی:
واحد مقصد:

  عدد به شکل نماد علمی
ماشین حسابی که می تواند برای تبدیل واحدهای مختلف از جمله ارگ در ثانیه به ژول در ثانیهاستفاده شود: 1 ارگ در ثانیه [erg/s] = 0,000 000 1 ژول در ثانیه [J/s]


تبدیل ارگ در ثانیهبه ژول در ثانیه