رده اندازه گیری:         

مقدار اصلی:
واحد اصلی:
واحد مقصد:

  عدد به شکل نماد علمی
ماشین حسابی که می تواند برای تبدیل واحدهای مختلف از جمله ارگ در ثانیه به ژول در ثانیهاستفاده شود: 1 ارگ در ثانیه [erg/s] = 0,000 000 1 ژول در ثانیه [J/s]تبدیل ارگ در ثانیهبه ژول در ثانیه:

از فهرست مقوله صحیح را انتخاب کنید, برای مثال 'توان'. سپس مقداری را که می‌خواهید تبدیل کنید وارد فرمایید. از فهرست، واحد اندازه گیری مقدار مورد نظر را انتخاب کنید, برای مثال 'ارگ در ثانیه [erg/s]'. در انتها، واحدی را که می‌خواهید مقدار موردنظرتان به آن تبدیل شود، انتخاب کنید, برای مثال 'ژول در ثانیه [J/s]'.

تبدیل ارگ در ثانیهبه ژول در ثانیه