رده اندازه گیری:         

مقدار اصلی:
واحد اصلی:
واحد مقصد:

عدد به شکل نماد علمی

1 اسب بخار [HP]

=   0,986 320 070 6 اسب بخار بریک [bhp]

تابع تبدیلی که در اینجا برای شما ارائه شده، با بیشترین دقت و حساسیت ممکن ایجاد شده است. با این حال، ما هرگونه مسئولیتی را در قبال صحت نتیجه از خود سلب می کنیم.
ماشین حسابی که می تواند برای تبدیل واحدهای مختلف از جمله اسب بخار به اسب بخار بریکاستفاده شود.


اسب بخار / HP   ->   اسب بخار بریک / bhp