رده اندازه گیری:         

مقدار اصلی:
واحد اصلی:
واحد مقصد:

  عدد به شکل نماد علمی
ماشین حسابی که می تواند برای تبدیل واحدهای مختلف از جمله اسب بخار به اسب بخار بریکاستفاده شود: 1 اسب بخار [HP] = 0,986 320 070 619 53 اسب بخار بریک [bhp]


تبدیل اسب بخاربه اسب بخار بریک