رده اندازه گیری:         

مقدار اصلی:
واحد اصلی:
واحد مقصد:

  عدد به شکل نماد علمی
ماشین حسابی که می تواند برای تبدیل واحدهای مختلف از جمله اسب بخار بریک به BTU/hاستفاده شود: 1 اسب بخار بریک [bhp] = 2 544,433 577 644 BTU/h


تبدیل اسب بخار بریکبه BTU/h