اسب بخار بویلر -> اسب بخار

رده اندازه گیری:         

مقدار اصلی:
واحد اصلی:
واحد مقصد:

  عدد به شکل نماد علمی
ماشین حسابی که می تواند برای تبدیل واحدهای مختلف از جمله اسب بخار بویلر به اسب بخاراستفاده شود: 1 اسب بخار بویلر [hp(S)] = 13,341 287 119 795 اسب بخار [HP]تبدیل اسب بخار بویلربه اسب بخار:

از فهرست مقوله صحیح را انتخاب کنید, برای مثال 'توان'. سپس مقداری را که می‌خواهید تبدیل کنید وارد فرمایید. از فهرست، واحد اندازه گیری مقدار مورد نظر را انتخاب کنید, برای مثال 'اسب بخار بویلر [hp(S)]'. در انتها، واحدی را که می‌خواهید مقدار موردنظرتان به آن تبدیل شود، انتخاب کنید, برای مثال 'اسب بخار [HP]'.