رده اندازه گیری:         

مقدار اصلی:
واحد اصلی:
واحد مقصد:

  عدد به شکل نماد علمی
ماشین حسابی که می تواند برای تبدیل واحدهای مختلف از جمله اسلاگ به تن متریکاستفاده شود: 1 اسلاگ = 0,014 593 903 تن متریک [t]


تبدیل اسلاگبه تن متریک