رده اندازه گیری:         

مقدار اصلی:
واحد اصلی:
واحد مقصد:

عدد به شکل نماد علمی

1 اسلاگ بر پا مکعب [slug/ft³]

=   51,537 881 84 گرم بر دسیلیتر [g/dl]

تابع تبدیلی که در اینجا برای شما ارائه شده، با بیشترین دقت و حساسیت ممکن ایجاد شده است. با این حال، ما هرگونه مسئولیتی را در قبال صحت نتیجه از خود سلب می کنیم.
ماشین حسابی که می تواند برای تبدیل واحدهای مختلف از جمله اسلاگ بر پا مکعب به گرم بر دسیلیتراستفاده شود.


اسلاگ بر پا مکعب / slug/ft³   ->   گرم بر دسیلیتر / g/dl