اسلاگ بر پا مکعب -> گرم بر دسیلیتر

رده اندازه گیری:         

مقدار اصلی:
واحد اصلی:
واحد مقصد:

  عدد به شکل نماد علمی
ماشین حسابی که می تواند برای تبدیل واحدهای مختلف از جمله اسلاگ بر پا مکعب به گرم بر دسیلیتراستفاده شود: 1 اسلاگ بر پا مکعب [slug/ft³] = 51,537 881 84 گرم بر دسیلیتر [g/dl]تبدیل اسلاگ بر پا مکعببه گرم بر دسیلیتر:

از فهرست مقوله صحیح را انتخاب کنید, برای مثال 'چگالی'. سپس مقداری را که می‌خواهید تبدیل کنید وارد فرمایید. از فهرست، واحد اندازه گیری مقدار مورد نظر را انتخاب کنید, برای مثال 'اسلاگ بر پا مکعب [slug/ft³]'. در انتها، واحدی را که می‌خواهید مقدار موردنظرتان به آن تبدیل شود، انتخاب کنید, برای مثال 'گرم بر دسیلیتر [g/dl]'.