رده اندازه گیری:         

مقدار اصلی:
واحد اصلی:
واحد مقصد:

  عدد به شکل نماد علمی
ماشین حسابی که می تواند برای تبدیل واحدهای مختلف از جمله اسلاگ بر پا مکعب به گرم بر دسیلیتراستفاده شود: 1 اسلاگ بر پا مکعب [slug/ft³] = 51,537 881 84 گرم بر دسیلیتر [g/dl]


تبدیل اسلاگ بر پا مکعببه گرم بر دسیلیتر