اسلاگ بر ساعت -> گرم بر ثانیه

رده اندازه گیری:         

مقدار اصلی:
واحد اصلی:
واحد مقصد:

  عدد به شکل نماد علمی
ماشین حسابی که می تواند برای تبدیل واحدهای مختلف از جمله اسلاگ بر ساعت به گرم بر ثانیهاستفاده شود: 1 اسلاگ بر ساعت [slug/h] = 4,053 861 111 111 1 گرم بر ثانیه [g/s]تبدیل اسلاگ بر ساعتبه گرم بر ثانیه:

از فهرست مقوله صحیح را انتخاب کنید, برای مثال 'دبی جرمی'. سپس مقداری را که می‌خواهید تبدیل کنید وارد فرمایید. از فهرست، واحد اندازه گیری مقدار مورد نظر را انتخاب کنید, برای مثال 'اسلاگ بر ساعت [slug/h]'. در انتها، واحدی را که می‌خواهید مقدار موردنظرتان به آن تبدیل شود، انتخاب کنید, برای مثال 'گرم بر ثانیه [g/s]'.