رده اندازه گیری:         

مقدار اصلی:
واحد اصلی:
واحد مقصد:

  عدد به شکل نماد علمی
ماشین حسابی که می تواند برای تبدیل واحدهای مختلف از جمله اتمسفر به اتمسفر فنیاستفاده شود: 1 اتمسفر [atm] = 1,033 227 452 799 9 اتمسفر فنی [at]


تبدیل اتمسفربه اتمسفر فنی