رده اندازه گیری:         

مقدار اصلی:
واحد اصلی:
واحد مقصد:

  عدد به شکل نماد علمی
ماشین حسابی که می تواند برای تبدیل واحدهای مختلف از جمله اتمسفر به اتمسفر فنیاستفاده شود: 1 اتمسفر [atm] = 1,033 227 452 799 9 اتمسفر فنی [at]تبدیل اتمسفربه اتمسفر فنی:

از فهرست مقوله صحیح را انتخاب کنید, برای مثال 'فشار'. سپس مقداری را که می‌خواهید تبدیل کنید وارد فرمایید. از فهرست، واحد اندازه گیری مقدار مورد نظر را انتخاب کنید, برای مثال 'اتمسفر [atm]'. در انتها، واحدی را که می‌خواهید مقدار موردنظرتان به آن تبدیل شود، انتخاب کنید, برای مثال 'اتمسفر فنی [at]'.

تبدیل اتمسفربه اتمسفر فنی