آتوبارن -> دونم (متریک)

رده اندازه گیری:         

مقدار اصلی:
واحد اصلی:
واحد مقصد:

  عدد به شکل نماد علمی
ماشین حسابی که می تواند برای تبدیل واحدهای مختلف از جمله آتوبارن به دونم (متریک)استفاده شود: 1 آتوبارن [ab] = 0,000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 1 دونم (متریک)تبدیل آتوبارنبه دونم (متریک):

از فهرست مقوله صحیح را انتخاب کنید, برای مثال 'مساحت'. سپس مقداری را که می‌خواهید تبدیل کنید وارد فرمایید. از فهرست، واحد اندازه گیری مقدار مورد نظر را انتخاب کنید, برای مثال 'آتوبارن [ab]'. در انتها، واحدی را که می‌خواهید مقدار موردنظرتان به آن تبدیل شود، انتخاب کنید, برای مثال 'دونم (متریک)'.