رده اندازه گیری:         

مقدار اصلی:
واحد اصلی:
واحد مقصد:

  عدد به شکل نماد علمی
ماشین حسابی که می تواند برای تبدیل واحدهای مختلف از جمله آتوبارن به ثو مدوراستفاده شود: 1 آتوبارن [ab] = 0,000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 197 352 515 997 89 ثو مدور


تبدیل آتوبارنبه ثو مدور