رده اندازه گیری:         

مقدار اصلی:
واحد اصلی:

عدد به شکل نماد علمی

برابر است با:


1 آتووبر [aWb]
0,001 فمتووبر [fWb]
1,0×10-6 پیکووبر [pWb]
1,0×10-9 نانووبر [nWb]
1,0×10-12 میکرووبر [µWb]
1,0×10-15 میلیوبر [mWb]
1,0×10-18 وبر [Wb]
1,0×10-18 ولت ثانیه [Vs]
1,0×10-18 T·m²
100 پیکوماکسول [pMx]
0,1 نانوماکسول [nMx]
0,000 1 میکروماکسول [µMx]
1,0×10-7 میلیماکسول [mMx]
1,0×10-10 ماکسول [Mx]
1,0×10-13 کیلوماکسول [kMx]
1,0×10-16 مگاماکسول [MMx]

تابع تبدیلی که در اینجا برای شما ارائه شده، با بیشترین دقت و حساسیت ممکن ایجاد شده است. با این حال، ما هرگونه مسئولیتی را در قبال صحت نتیجه از خود سلب می کنیم.
ماشین حسابی که می تواند برای تبدیل واحدهای مختلف از جمله آتووبراستفاده شود.


آتووبر / aWb