رده اندازه گیری:         

مقدار اصلی:
واحد اصلی:
واحد مقصد:

  عدد به شکل نماد علمی
ماشین حسابی که می تواند برای تبدیل واحدهای مختلف از جمله اونس به اونس تروااستفاده شود: 1 اونس [oz] = 0,911 458 333 333 33 اونس تروا [ozt]


تبدیل اونسبه اونس تروا