رده اندازه گیری:         

مقدار اصلی:
واحد اصلی:
واحد مقصد:

  عدد به شکل نماد علمی
ماشین حسابی که می تواند برای تبدیل واحدهای مختلف از جمله اونس بر دقیقه به اسلاگ بر ثانیهاستفاده شود: 1 اونس بر دقیقه [oz/min] = 0,000 032 375 996 278 125 اسلاگ بر ثانیه [slug/s]


تبدیل اونس بر دقیقهبه اسلاگ بر ثانیه