اونس بر دقیقه -> اسلاگ بر ثانیه

رده اندازه گیری:         

مقدار اصلی:
واحد اصلی:
واحد مقصد:

  عدد به شکل نماد علمی
ماشین حسابی که می تواند برای تبدیل واحدهای مختلف از جمله اونس بر دقیقه به اسلاگ بر ثانیهاستفاده شود: 1 اونس بر دقیقه [oz/min] = 0,000 032 375 996 278 125 اسلاگ بر ثانیه [slug/s]تبدیل اونس بر دقیقهبه اسلاگ بر ثانیه:

از فهرست مقوله صحیح را انتخاب کنید, برای مثال 'دبی جرمی'. سپس مقداری را که می‌خواهید تبدیل کنید وارد فرمایید. از فهرست، واحد اندازه گیری مقدار مورد نظر را انتخاب کنید, برای مثال 'اونس بر دقیقه [oz/min]'. در انتها، واحدی را که می‌خواهید مقدار موردنظرتان به آن تبدیل شود، انتخاب کنید, برای مثال 'اسلاگ بر ثانیه [slug/s]'.