رده اندازه گیری:         

مقدار اصلی:
واحد اصلی:
واحد مقصد:

عدد به شکل نماد علمی

1 اونس بر دقیقه [oz/min]

=   3,237 599 627 812 5×10-5 اسلاگ بر ثانیه [slug/s]

تابع تبدیلی که در اینجا برای شما ارائه شده، با بیشترین دقت و حساسیت ممکن ایجاد شده است. با این حال، ما هرگونه مسئولیتی را در قبال صحت نتیجه از خود سلب می کنیم.
ماشین حسابی که می تواند برای تبدیل واحدهای مختلف از جمله اونس بر دقیقه به اسلاگ بر ثانیهاستفاده شود.


اونس بر دقیقه / oz/min   ->   اسلاگ بر ثانیه / slug/s