اونس بر گالون (بریتانیا) -> میکروگرم بر میلی‌لیتر

رده اندازه گیری:         

مقدار اصلی:
واحد اصلی:
واحد مقصد:

  عدد به شکل نماد علمی
ماشین حسابی که می تواند برای تبدیل واحدهای مختلف از جمله اونس بر گالون (بریتانیا) به میکروگرم بر میلی‌لیتراستفاده شود: 1 اونس بر گالون (بریتانیا) [oz/gal] = 6 236,023 291 میکروگرم بر میلی‌لیتر [µg/ml]تبدیل اونس بر گالون (بریتانیا)به میکروگرم بر میلی‌لیتر:

از فهرست مقوله صحیح را انتخاب کنید, برای مثال 'چگالی'. سپس مقداری را که می‌خواهید تبدیل کنید وارد فرمایید. از فهرست، واحد اندازه گیری مقدار مورد نظر را انتخاب کنید, برای مثال 'اونس بر گالون (بریتانیا) [oz/gal]'. در انتها، واحدی را که می‌خواهید مقدار موردنظرتان به آن تبدیل شود، انتخاب کنید, برای مثال 'میکروگرم بر میلی‌لیتر [µg/ml]'.