اونس بر گالون (مایع ,ایالات متحده) -> اونس بر اینچ مکعب

رده اندازه گیری:         

مقدار اصلی:
واحد اصلی:
واحد مقصد:

  عدد به شکل نماد علمی
ماشین حسابی که می تواند برای تبدیل واحدهای مختلف از جمله اونس بر گالون (مایع ,ایالات متحده) به اونس بر اینچ مکعباستفاده شود: 1 اونس بر گالون (مایع ,ایالات متحده) = 0,004 329 004 329 797 6 اونس بر اینچ مکعب [oz/in³]تبدیل اونس بر گالون (مایع ,ایالات متحده)به اونس بر اینچ مکعب:

از فهرست مقوله صحیح را انتخاب کنید, برای مثال 'چگالی'. سپس مقداری را که می‌خواهید تبدیل کنید وارد فرمایید. از فهرست، واحد اندازه گیری مقدار مورد نظر را انتخاب کنید, برای مثال 'اونس بر گالون (مایع ,ایالات متحده)'. در انتها، واحدی را که می‌خواهید مقدار موردنظرتان به آن تبدیل شود، انتخاب کنید, برای مثال 'اونس بر اینچ مکعب [oz/in³]'.