اونس بر ثانیه -> کیلوگرم بر ساعت

رده اندازه گیری:         

مقدار اصلی:
واحد اصلی:
واحد مقصد:

  عدد به شکل نماد علمی
ماشین حسابی که می تواند برای تبدیل واحدهای مختلف از جمله اونس بر ثانیه به کیلوگرم بر ساعتاستفاده شود: 1 اونس بر ثانیه [oz/s] = 102,058 283 25 کیلوگرم بر ساعت [kg/h]تبدیل اونس بر ثانیهبه کیلوگرم بر ساعت:

از فهرست مقوله صحیح را انتخاب کنید, برای مثال 'دبی جرمی'. سپس مقداری را که می‌خواهید تبدیل کنید وارد فرمایید. از فهرست، واحد اندازه گیری مقدار مورد نظر را انتخاب کنید, برای مثال 'اونس بر ثانیه [oz/s]'. در انتها، واحدی را که می‌خواهید مقدار موردنظرتان به آن تبدیل شود، انتخاب کنید, برای مثال 'کیلوگرم بر ساعت [kg/h]'.