رده اندازه گیری:         

مقدار اصلی:
واحد اصلی:
واحد مقصد:

  عدد به شکل نماد علمی
ماشین حسابی که می تواند برای تبدیل واحدهای مختلف از جمله اونس بر ثانیه به پوند بر ساعتاستفاده شود: 1 اونس بر ثانیه [oz/s] = 225 پوند بر ساعت [lb/h]


تبدیل اونس بر ثانیهبه پوند بر ساعت