اونس بر ثانیه -> پوند بر ساعت

رده اندازه گیری:         

مقدار اصلی:
واحد اصلی:
واحد مقصد:

  عدد به شکل نماد علمی
ماشین حسابی که می تواند برای تبدیل واحدهای مختلف از جمله اونس بر ثانیه به پوند بر ساعتاستفاده شود: 1 اونس بر ثانیه [oz/s] = 225 پوند بر ساعت [lb/h]تبدیل اونس بر ثانیهبه پوند بر ساعت:

از فهرست مقوله صحیح را انتخاب کنید, برای مثال 'دبی جرمی'. سپس مقداری را که می‌خواهید تبدیل کنید وارد فرمایید. از فهرست، واحد اندازه گیری مقدار مورد نظر را انتخاب کنید, برای مثال 'اونس بر ثانیه [oz/s]'. در انتها، واحدی را که می‌خواهید مقدار موردنظرتان به آن تبدیل شود، انتخاب کنید, برای مثال 'پوند بر ساعت [lb/h]'.

اونس بر ثانیه -> پوند بر ساعت