رده اندازه گیری:         

مقدار اصلی:
واحد اصلی:
واحد مقصد:

عدد به شکل نماد علمی

1 اونس (مایع ,ایالات متحده)

=   2,957 352 956 25×10-5 متر مکعب [m³]

تابع تبدیلی که در اینجا برای شما ارائه شده، با بیشترین دقت و حساسیت ممکن ایجاد شده است. با این حال، ما هرگونه مسئولیتی را در قبال صحت نتیجه از خود سلب می کنیم.
ماشین حسابی که می تواند برای تبدیل واحدهای مختلف از جمله اونس (مایع ,ایالات متحده) به متر مکعباستفاده شود.


اونس (مایع ,ایالات متحده)   ->   متر مکعب / m³