رده اندازه گیری:         

مقدار اصلی:
واحد اصلی:
واحد مقصد:

  عدد به شکل نماد علمی
ماشین حسابی که می تواند برای تبدیل واحدهای مختلف از جمله اونس (مایع ,ایالات متحده) به متر مکعباستفاده شود: 1 اونس (مایع ,ایالات متحده) = 0,000 029 573 529 562 5 متر مکعب [m³]


تبدیل اونس (مایع ,ایالات متحده)به متر مکعب