اونس (مایع ,بریتانیا) -> بشکه (بریتانیا)

رده اندازه گیری:         

مقدار اصلی:
واحد اصلی:
واحد مقصد:

  عدد به شکل نماد علمی
ماشین حسابی که می تواند برای تبدیل واحدهای مختلف از جمله اونس (مایع ,بریتانیا) به بشکه (بریتانیا)استفاده شود: 1 اونس (مایع ,بریتانیا) [floz] = 0,000 173 611 111 111 11 بشکه (بریتانیا)تبدیل اونس (مایع ,بریتانیا)به بشکه (بریتانیا):

از فهرست مقوله صحیح را انتخاب کنید, برای مثال 'حجم'. سپس مقداری را که می‌خواهید تبدیل کنید وارد فرمایید. از فهرست، واحد اندازه گیری مقدار مورد نظر را انتخاب کنید, برای مثال 'اونس (مایع ,بریتانیا) [floz]'. در انتها، واحدی را که می‌خواهید مقدار موردنظرتان به آن تبدیل شود، انتخاب کنید, برای مثال 'بشکه (بریتانیا)'.