رده اندازه گیری:         

مقدار اصلی:
واحد اصلی:
واحد مقصد:

عدد به شکل نماد علمی

1 اونس (مایع ,بریتانیا) [floz]

=   28 413,062 5 میکرولیتر [µl]

تابع تبدیلی که در اینجا برای شما ارائه شده، با بیشترین دقت و حساسیت ممکن ایجاد شده است. با این حال، ما هرگونه مسئولیتی را در قبال صحت نتیجه از خود سلب می کنیم.
ماشین حسابی که می تواند برای تبدیل واحدهای مختلف از جمله اونس (مایع ,بریتانیا) به میکرولیتراستفاده شود.


اونس (مایع ,بریتانیا) / floz   ->   میکرولیتر / µl