اونس (مایع ,بریتانیا) -> میکرولیتر

رده اندازه گیری:         

مقدار اصلی:
واحد اصلی:
واحد مقصد:

  عدد به شکل نماد علمی
ماشین حسابی که می تواند برای تبدیل واحدهای مختلف از جمله اونس (مایع ,بریتانیا) به میکرولیتراستفاده شود: 1 اونس (مایع ,بریتانیا) [floz] = 28 413,062 5 میکرولیتر [µl]تبدیل اونس (مایع ,بریتانیا)به میکرولیتر:

از فهرست مقوله صحیح را انتخاب کنید, برای مثال 'حجم'. سپس مقداری را که می‌خواهید تبدیل کنید وارد فرمایید. از فهرست، واحد اندازه گیری مقدار مورد نظر را انتخاب کنید, برای مثال 'اونس (مایع ,بریتانیا) [floz]'. در انتها، واحدی را که می‌خواهید مقدار موردنظرتان به آن تبدیل شود، انتخاب کنید, برای مثال 'میکرولیتر [µl]'.