رده اندازه گیری:         

مقدار اصلی:
واحد اصلی:
واحد مقصد:

  عدد به شکل نماد علمی
ماشین حسابی که می تواند برای تبدیل واحدهای مختلف از جمله اونس (مایع ,بریتانیا) به میکرولیتراستفاده شود: 1 اونس (مایع ,بریتانیا) [floz] = 28 413,062 5 میکرولیتر [µl]


تبدیل اونس (مایع ,بریتانیا)به میکرولیتر