رده اندازه گیری:         

مقدار اصلی:
واحد اصلی:
واحد مقصد:

  عدد به شکل نماد علمی
ماشین حسابی که می تواند برای تبدیل واحدهای مختلف از جمله اونس تروا به قیراط (متریک)استفاده شود: 1 اونس تروا [ozt] = 155,517 384 قیراط (متریک) [kt]


تبدیل اونس تروابه قیراط (متریک)