اونس-فوت -> کیلوگرم-نیرو-متر

رده اندازه گیری:         

مقدار اصلی:
واحد اصلی:
واحد مقصد:

  عدد به شکل نماد علمی
ماشین حسابی که می تواند برای تبدیل واحدهای مختلف از جمله اونس-فوت به کیلوگرم-نیرو-متراستفاده شود: 1 اونس-فوت [ozft] = 0,008 639 035 756 349 کیلوگرم-نیرو-متر [kgfm]تبدیل اونس-فوتبه کیلوگرم-نیرو-متر:

از فهرست مقوله صحیح را انتخاب کنید, برای مثال 'گشتاور'. سپس مقداری را که می‌خواهید تبدیل کنید وارد فرمایید. از فهرست، واحد اندازه گیری مقدار مورد نظر را انتخاب کنید, برای مثال 'اونس-فوت [ozft]'. در انتها، واحدی را که می‌خواهید مقدار موردنظرتان به آن تبدیل شود، انتخاب کنید, برای مثال 'کیلوگرم-نیرو-متر [kgfm]'.