رده اندازه گیری:         

مقدار اصلی:
واحد اصلی:
واحد مقصد:

  عدد به شکل نماد علمی
ماشین حسابی که می تواند برای تبدیل واحدهای مختلف از جمله یوتابایت به کیلوبایت SIاستفاده شود: 1 یوتابایت [YB] = 1 208 925 819 614 600 000 000 کیلوبایت SI


تبدیل یوتابایتبه کیلوبایت SI