رده اندازه گیری:         

مقدار اصلی:
واحد اصلی:
واحد مقصد:

  عدد به شکل نماد علمی
ماشین حسابی که می تواند برای تبدیل واحدهای مختلف از جمله یوتابیت SI به ترابیت SIاستفاده شود: 1 یوتابیت SI = 1 000 000 000 000 ترابیت SI


تبدیل یوتابیت SIبه ترابیت SI