رده اندازه گیری:         

مقدار اصلی:
واحد اصلی:
واحد مقصد:

  عدد به شکل نماد علمی
ماشین حسابی که می تواند برای تبدیل واحدهای مختلف از جمله یوتابیت به ترابیت SIاستفاده شود: 1 یوتابیت [Yb] = 1 208 925 819 614,6 ترابیت SI


تبدیل یوتابیتبه ترابیت SI