رده اندازه گیری:         

مقدار اصلی:
واحد اصلی:
واحد مقصد:

  عدد به شکل نماد علمی
ماشین حسابی که می تواند برای تبدیل واحدهای مختلف از جمله بایت به اگزابایتاستفاده شود: 1 بایت = 0,000 000 000 000 000 000 867 361 737 988 4 اگزابایت [EB]


تبدیل بایتبه اگزابایت