رده اندازه گیری:         

مقدار اصلی:
واحد اصلی:
واحد مقصد:

  عدد به شکل نماد علمی
ماشین حسابی که می تواند برای تبدیل واحدهای مختلف از جمله بایت به کیلوبایتاستفاده شود: 1 بایت = 0,000 976 562 5 کیلوبایت [kB]


تبدیل بایتبه کیلوبایت