رده اندازه گیری:         

مقدار اصلی:
واحد اصلی:
واحد مقصد:

  عدد به شکل نماد علمی
ماشین حسابی که می تواند برای تبدیل واحدهای مختلف از جمله بار به N/dm²استفاده شود: 1 بار = 1 000 N/dm²


تبدیل باربه N/dm²