رده اندازه گیری:         

مقدار اصلی:
واحد اصلی:
واحد مقصد:

  عدد به شکل نماد علمی
ماشین حسابی که می تواند برای تبدیل واحدهای مختلف از جمله باری به کیلوگرم-نیرو بر دسیمتر مربعاستفاده شود: 1 باری [Ba] = 0,000 101 971 621 297 79 کیلوگرم-نیرو بر دسیمتر مربع [kgf/dm²]


تبدیل باریبه کیلوگرم-نیرو بر دسیمتر مربع