باری -> کیلوگرم-نیرو بر دسیمتر مربع

رده اندازه گیری:         

مقدار اصلی:
واحد اصلی:
واحد مقصد:

  عدد به شکل نماد علمی
ماشین حسابی که می تواند برای تبدیل واحدهای مختلف از جمله باری به کیلوگرم-نیرو بر دسیمتر مربعاستفاده شود: 1 باری [Ba] = 0,000 101 971 621 297 79 کیلوگرم-نیرو بر دسیمتر مربع [kgf/dm²]تبدیل باریبه کیلوگرم-نیرو بر دسیمتر مربع:

از فهرست مقوله صحیح را انتخاب کنید, برای مثال 'فشار'. سپس مقداری را که می‌خواهید تبدیل کنید وارد فرمایید. از فهرست، واحد اندازه گیری مقدار مورد نظر را انتخاب کنید, برای مثال 'باری [Ba]'. در انتها، واحدی را که می‌خواهید مقدار موردنظرتان به آن تبدیل شود، انتخاب کنید, برای مثال 'کیلوگرم-نیرو بر دسیمتر مربع [kgf/dm²]'.