رده اندازه گیری:         

مقدار اصلی:
واحد اصلی:
واحد مقصد:

عدد به شکل نماد علمی

1 باری [Ba]

=   0,000 101 971 6 کیلوگرم-نیرو بر دسیمتر مربع [kgf/dm²]

تابع تبدیلی که در اینجا برای شما ارائه شده، با بیشترین دقت و حساسیت ممکن ایجاد شده است. با این حال، ما هرگونه مسئولیتی را در قبال صحت نتیجه از خود سلب می کنیم.
ماشین حسابی که می تواند برای تبدیل واحدهای مختلف از جمله باری به کیلوگرم-نیرو بر دسیمتر مربعاستفاده شود.


باری / Ba   ->   کیلوگرم-نیرو بر دسیمتر مربع / kgf/dm²