رده اندازه گیری:         

مقدار اصلی:
واحد اصلی:
واحد مقصد:

  عدد به شکل نماد علمی
ماشین حسابی که می تواند برای تبدیل واحدهای مختلف از جمله باری به مگاپاسکالاستفاده شود: 1 باری [Ba] = 0,000 000 1 مگاپاسکال [MPa]


تبدیل باریبه مگاپاسکال