رده اندازه گیری:         

مقدار اصلی:
واحد اصلی:
واحد مقصد:

  عدد به شکل نماد علمی
ماشین حسابی که می تواند برای تبدیل واحدهای مختلف از جمله باری به پا آباستفاده شود: 1 باری [Ba] = 0,000 033 456 229 215 318 پا آب [ftH2O]


تبدیل باریبه پا آب