رده اندازه گیری:         

مقدار اصلی:
واحد اصلی:
واحد مقصد:

  عدد به شکل نماد علمی
ماشین حسابی که می تواند برای تبدیل واحدهای مختلف از جمله بارن به Raiاستفاده شود: 1 بارن [b] = 0,000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 062 5 Rai


تبدیل بارنبه Rai