رده اندازه گیری:         

مقدار اصلی:
واحد اصلی:
واحد مقصد:

  عدد به شکل نماد علمی
ماشین حسابی که می تواند برای تبدیل واحدهای مختلف از جمله بخش در میلیارد به بخش در کوادریلیوناستفاده شود: 1 بخش در میلیارد [ppb] = 1 000 000 بخش در کوادریلیون [ppq]


تبدیل بخش در میلیاردبه بخش در کوادریلیون